Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Afetividade e sessualidade in sos collòchios in galera. Sentèntzia istòrica de sa Corte

Sa sentèntzia 10/2024 «tutelat sas relatziones afetivas de sa persone in sas formatziones sotziales in ue issas si manifestant»

Foto de Donald Tong, pexels.com

Est una novidade manna pro unu logu in ue a s’ispissu giustìtzia non b’at e nen sa Costitutzione b’intrat. Ca a custu giru sa Corte costitutzionale at naradu chi emmo a s’afetividade e a sa sessualidade in galera.

De custa manera, cun custa medida, est illegìtimu s’artìculu 18 de s’ordinamentu penitentziàriu chi, in su de tres commas, custu narat: «Sos collòchios cherent fatos in locales apòsitos cun su controllu visivu e no auditivu de su personale de custòdia». Cale diritu a s’afetividade podet èssere garantidu pro mèdiu de un’ordinamentu invasivu e cun s’ogru de sas guàrdias bene puntadu?

«S’ordinamentu giurìdicu – leghimus in su comunicadu imprenta relativu a sa sentèntzia 10/2024 de sa Corte – tutelat sas relatziones afetivas de sa persone in sas formatziones sotziales in ue issas si manifestant, reconnoschende a sos sugetos ligados dae cussas relatziones sa libertade de bìvere in prenu su sentimentu de afetu chi nd’est essèntzia».

Duncas peruna previsione «astrata e generalizada» chi annullet custa libertade. Duncas peruna previsione «insensìbile a sas cunditziones individuales de sa persone detènnida e a sas prospetivas de sa torrada sua a sa sotziedade».

De prus. Si faeddat de persones, non de persones cojuadas ebbia, e nemmancu de còpias de òmine e de fèmina. Duncas, a livellu implìtzitu semus bidende reconnotu custu diritu a s’afetividade e a sa sessualidade finamentas a sas còpias fatuales e omosessuales.

Gosu mannu intre sos de s’assòtziu Antigone chi fiant parte de de su protzedimentu pro more de un’atu de interventu issoro. «S’afetividade e sa sessualidade non sunt prus unu tabù, ma como cheret chi custu diritu siat efetivu. Gasi est chi nos acurtziamus a àteros Paisos chi dae tempus ant prevìdidu custa oportunidade in sos ordinamentos issoro».

Custa sentèntzia non pertocat sos chi sunt in regime de 41-bis.


Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2023-2024. LR 22/2018. Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 LR 22/2018

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...