Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Passadu presente

1830, Parigi torra inchieta

Sas pesadas de su 1820-21 ant mustradu chi s’òrdine restauradu non podiat non cunsiderare sa cumplessidade natzionale e sotziale ingendrada dae su protzessu rivolutzionàriu frantzesu, finamentas in s’involutzione sua. S’Europa de su 1815 non podiat èssere sa matessi de su pre-1789. Pro chi sos guvernantes mantennerent s’òrdine sos patriotas de su continente ant sufridu interventos militares, presonia e emigratzione.

A pustis de sas pesadas de su 20-21, duncas, sa repressione iscurigheit sas framas de chie punnaiat a sos deretos liberales e natzionales. Coladu unu deghènniu agatamus pesadas noas, de grandu importu che a sa de Frantza a su puntu de la mutire “segunda rivolutzione frantzesa”. A caddu, in Parigi, bi fiat Charles X, conte de Artois. Nche lu setzeint su 1824, a sa morte de su frade Louis XVIII, e lestru mustreit su disìgiu suo de nche torrare a regime betzu de sa monarchia assoluta dende privilègios a su cleru e a s’aristocratzia. Una lege famada sua est sa de Su Miliardu, emanada pro intregare rifata a sos nòbiles disterrados in tempos rivolutzionàrios. De prus, movende dae s’assentu suo reatzionàriu e imperialista, revocheit sa Costitutzione chi su frade cuntzedeit su 1814 e apronteit sa conchista de s’Algeria.

Totu custu cajoneit una grandu protesta, amplificada finamentas dae una crisi econòmica. Pèrdida sa fidùtzia in Parlamentu, Charles X emaneit bator decretos limitende su deretu de su votu, escruende sa burghesia, annullende sa libertade de imprenta e inditende eletziones noas a pustis de àere isortu s’assemblea legislativa. Su pòpulu pariginu non tardeit a si pesare in sas “tres dies gloriosas” suas (su 27, su 28 e su 29 de trìulas) custringhende su re a debodare e a si nche fuire in Inghilterra. Est tando chi incarrigheint a Luois-Philippe de Borbone, aristocràticu a costàgiu de sos rivolutzionàrios cun mentalidade burghesa, comente re nou. Issu, non prus re pro deretu divinu, praticheit una monarchia costitutzionale sena la cuntzèdere issu sa Carta ma ponende·si de acordu cun su Parlamentu.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22 Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018