Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Un’aposentu nou pro is pipios de s’ispidale. Su bisu de Giulia como est realidade

Ant trasformadu su dolore issoro in amore. E pro ddu fàghere ant acuntentadu etotu su disìgiu de Giulia (iscumparta a feti 10 annos pro more de unu tumore a su cherbeddu) su de agiuare sos pipios prus pagu fortunados. E gasi sa mama e su babbu de sa pitzinna, cun s’assòtziu de issos fundadu – “ Il sogno di Giulia Zedda *odv” – ant cunsignadu a sa Pediatria de s’ispidale Aou de Tàtari unos cantos mòbiles ùtiles a arredare un’aposentu.

A acasagiare sos arredos noos no est però un’aposentu cale si chi siat de su repartu a su segundu pranu de su Maternu infantile, ma est su “Aposentu 1” sa chi in diversas ocasiones at acasagiadu etotu Giulia.

Sa donatzione fata at rapresentadu unu ringratziamentu a s’istrutura dirìgida dae su professore Roberto Antonucci. “Semus istados acollidos comente a in una famìlia e nch’ant fatu intèndere bene”, narant Eleonora Galia e Alfio Zedda. Su pensamentu issoro andat in deretura a sa pitzochedda. “Giulia nostra nch’at insegnadu meda – sighint – fintzas a tènnere fede in modu diferente, autènticu”.

“S’aposentu suo”, s’Aposentu 1, como disponet de arredos noos e colorados: un’armàriu, una mesa, duas cadreas, duas poltronas-letu, unu comodinu e unu televisore.

E lu sutalìniat fintzas su diretore de s’istrutura de Pediatria. “Nois bi ringratziamus pro su gestu bostru – agiunghet professore Antonucci – chi agiudat a sos bisòngios de sos ispidales comente a su nostru”. A acollire sa mama Eleonora, su babbu Alfio e sas voluntàrias de s’assòtziu, ultres a su diretore de s’istrutura, fiant presentes dotores, specializandos, Oss, infermieras, sa caposala Anna Maria Zara e sa dotora Anna Maria Marinaro, custa ùrtima aiat sighidu sa pitica Giùlia durante sas vàrias fases de su ricòveru tataresu.

S’assòtziu, cun sede in Casteddu, at lassadu in prus fintzas unas cantas còpias de unu giornaleddu a colores chi ammentat Giùlia, nàschidu pro èssere coloradu dae sos piticos de s’iscola in ispidale. Etotu cudda iscola chi sa pitzinna aiat pòdidu frecuentare durante sos ricòveros suos.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018