Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Covid Sardigna: sa zona groga isfiorada e sas dudas pro s’iscola

Fonte foto: ilparagone

S’arriscu fiat cussu de acabbare in sa zona groga, in cunsighèntzia de s’evolutzione de sa situatzione epidemiològica subra de totu su territòriu comunale de Crabonaxa, in nue est torrada sa mascheredda obligatòria fintzas a s’abertu. Unu disponimentu, bàlidu finas a su 15 de su mese de cabudanni chi, in sas intentziones de su sìndigu Gianluca Dessì, devet èssere respetada “mescamente cando non siat possìbile mantènnere una distàntzia tra sas pesonas”.

S’òbligu balet pro su tzentru tzitadinu, cun gente meda su sero, ma fintzas in sas marinas, si nche deverent creare ammuntonamentos: “mescamente in sas filas pro pagare in sos parchègios o in sos tzilleris”, ispiegat a s’Ansa su primu tzitadinu chi ammentat comente a “in una chidas sos contàgios sunt artziados dae 7 a belle una bintina”

E, a apensamentare sa situatzione, ci pensat s’iscola: difatis mancat prus pagu de tres chidas a su cumintzu de s’annu iscolàsticu in Sardigna. Su primu problema s’at a presentare su 1 cabudanni, cando mìgias de dotzentes ant a andare a iscola pro pigare servìtziu.

Est una protzedura chi andat fata in presèntzia. E sa lege paret faeddare craru: bisòngiant o su Greenpass o su tampone. E inoghe diant pòdere nàschere sas primas chistiones.

Is àteros collègios de istitutu e sos cussìgios de classe, pro fortuna andant a in antis online. E non nche diant dèvere èssere problemas. “Semus traballende meda – ispiegat su diretore iscolàsticu regionale Francesco Feliziani – gràtzias a sa protzedura informatizada s’est protzedende a sa lestra cun s’assignatzione de sas suplèntzias”. Tando calicuna possibilidade in prus pro tènnere totu sos dotzentes a su logu issoro dae sa prima die. Perunu cummentu subra de sos disponimentos in antis de Covid.

“Isetamus – ispiegat – sos indicos de su Guvernu. Sas positziones in campu e sos problemas sunt nòdidos: s’est traballende pro agatare de sas solutziones”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Sa mail no at a èssere publicada

De lèghere

Atualidade

In Sardigna unu binu fatu cun s’àgina lassada pasare in su mare. Est unu vermentinu diferente dae is àteros su realizadu dae s’enòlogu Andrea...

Passadu presente

Ite nos contat su 1848? Pro seguru est su momentu istòricu in ue sa cuntierra intre mundu nou e mundu restauradu nche crompet a...

Atualidade

In Casteddu esistet una biblioteca de sos fumetos. Est istadu presentadu in maju Casteddu, dae s’iscritore e regista Bepi Vigna, s’Archìviu multimediale de s’imaginàriu...

Atualidade

Sa vida a pustis de sa morte. Est acontèssidu in Cùllieri in ue, un’annu a oe, unu fogu mannu aiat brusiadu ètaras e ètaras...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018