Su Coronavirus faghet a tìmere is biddas prus piticas A pustis de s'istade sa pandemia est torrada e at brincadu is montes puru.

Sa bidda de Seui

Una pariga de meses a in antis de s’istade nemos diat àere crèidu chi su Coronavirus diat àere pòdidu arribbare in is biddas prus piticas de sa Sardigna, e cun s’istade pariat chi su virus esseret iscumpartu. Ma cun s’arribu de su mese de cabudanni custa seguresa non nch’est prus. Difatis immoe ddoe tenet bator biddas in su tzentru de s’ìsula nostra chi sunt timende·si·dda a beru e pro custu ant detzisu de incumentzare a serrare totu: Orune, Gavoi, Seui e Aidumajore.

In custos comunos is contàgios ant crèschidu meda. In Seui ddoe est istadu fintzas unu mortu: un’òmine de 65 annos, Carlo Lobina, at pèrdidu sa vida prima de s’arribu de s’ambulàntzia de su 118. A pitzus de custu fatu sa Procura de Lanusè at abertu un’inchesta. In prus, in sa matessi bidda, 28 persones sunt resurtadas positivas a su virus. Pro custu motivu su sìndigu Marcello Cannas at detzisu de serrare is butegas, iscolas e is atividades de traballu no essentziales finas a su 4 de mese de ladàmine.

Su pròpiu ant fatu in Orune. Su sìndigu de sa bidda, posca chi sunt istados agatados chentu casos de coronavirus, at fatu cungiare tzilleris, iscolas e ristorantes. In prus si podet intrare e essire dae su territòriu comunale solu pro motivu de netzessidade. In Gavoi (27 contàgios) ddoe tenet s’òbrigu de si pònnere sa mascaredda finas pro passigiare in caminu, siat a mangianu, siat de note. Prus pagu imbetzes sunt is condiduras ufitziales in Aidumajore: finas a sàbadu fiant bator, ma pro s’amministratzione comunale sunt meda de prus. Pro custu su sèberu de serrare totu.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*