Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Ite fiat sutzèdidu cun sa ‘Batalla’ de Seddori

Sa rievocatzione de sa battalla. Dae www.sanlurisardegna.it

A s’arbeschidòrgiu de su 30 làmpadas de su 1409 s’esèrtzitu aragonesu, ghiadu dae s’erederi a su tronu Martine II, e cussu sardu de su Giuigadu de Arborea, ghiadu dae Guglielmo de Narbona, aiant gherradu unu contra de s’àteru in una batalla importante meda pro s’ìsula nostra, chi at colare a s’istòria pròpiu cun su nùmene de “Sa Batalla”.

In su sartu de Seddori, in sa localidade connota comente Su Bruncu, sos aragonesos, 8.000 fantes e 3.000 cavalleris, aiant bìnchidu s’esèrtzitu sardu formadu dae 20.000 fantes, de is cales 3.000 cavalleris. Sos sardos, mancari cun un’esèrtzitu prus mannu, fiant istados bìnchidos cun pèrdidas mannas a beru: 5.000 mortos e 4.000 presoneris, segundu sas istimas aragonesas.

S’èsitu disfortunadu de sa Batalla aiat determinadu su cumentzu de s’agabbu de sa libertade de sos Sardos. Pròpiu pro custu motivu custu avenimentu benit remonadu cada annu cun revocatziones istòricas e atopos culturale.

Ocannu puru, giòbia su 30 de làmpadas 2022 a ora de sas 6 de merie, in Seddori, in intro de sa bella crèsia medievale de Santu Larentzu, s’assòtziu A innantis, paris cun Symponia e Assòtziu Arrepentina e Mutetus, cuncordant s’eventu “Sa Batalla”, in regordu de cuss’acontessimentu.

S’at a esibire su mùsicu, cumposidore e cantante Massimo Loriga de sos Nemos, su rapadore Alessio Mura “Su Maistu” de sos Balentia, s’artista eclèticu Luca Marcia de Malignis Cauponibus e su mùsicu Jonathan Della Marianna de sos Symponia. At a sighire un’esibitzione de càntigu traditzionale cun sos cantadores de s’Assotziu Arrepentina e Mutetus, Alberto Atzori, Giuseppe Caddeu, Micheli Piga, Elia Zucca, acumpangiados dae su fisarmonitzista Walter Atzori. Danilo Melis de s’assòtziu A innantis at a presentare in pratza sos tandem linguìsticos pro s’impreu de su sardu.

Ornella Demuru at a lèghere sas poesias de sa poetissa Anna Cristina Serra, e Michele Fanunza at a resare su testu “Tracce d’amore sul campo di battaglia” de Franciscu Sedda e Bepi Vigna. Sa serada s’at a concruire cun mùsica traditzionale e ballos sardos. A.D


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2021-2022. Lr 22/2018, art. 22

Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2021-2022. LR 22/2018, art. 22

De lèghere

Cultura

Fiat su 8 de cabudanni 1981 e “Legarsi alla montagna” sa prima òpera de arte relatzionale de Itàlia. Sa fèmina chi aiat progetadu e...

Cultura

Chie apat bisitadu sa Sardigna de seguru at notadu chi s’ìsula tenet una culturagastronòmica rica e variada. Pro chie ancora no apat tentu s’ocasione...

Cultura

S’Inferru de Dante Alighieri torrat a bìvere in s’iscuriu de su padente de Seui. Sa note de mèrcuris su 10 de austu un’ispetàculu at...

Atualidade

Batorghentos e chimbe sas matas monumentales tzensidas in Sardigna dae su ministeru de sas Polìticas Agrìculas e Forestale pro more de particulare valore naturale...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018