Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Batire su turismu in is biddas

Arribat a Sardigna “Progetto Borghi”, initziativa nàschida in sa Maremma toscana pro dare valore a is biddas minores furriende•las a localidades turìsticas, chi a bellu a bellu est ispainende•si in totu is regiones italianas.

A giùghere a Sardigna su progetu, segunda regione in Itàlia, sunt istados duos promotores turìsticos, Giancarlo Dell’Orco, responsàbile de su Progetu Borghi, e Martino Di Martino, amministradore de Sintur – Sinergie Turistiche de Casteddu. Su primu addòbiu operativu in videocunferèntzia est istadu fatu su 15 cabudanni coladu.

S’idea est sa de creare una rete chi pòngiat in collegamentu biddas e localidades turìsticas piticas ispainadas in su territòriu natzionale, mescamente de s’internu, chi ant cuscièntzia de su balore agiuntu issoro dae su puntu de bista istòricu, culturale e ambientale, a manera chi potzant iscambiare tra issas cumpetèntzias, esperièntzias e istrategias. Su 6 e su 7 de santugaine b’at a èssere su Forum Digitale de Borghi Italiani.

Segundu Martino Di Martino “Su turismu lentu, cussu isportivu, is atividades a s’abertu e su turismu enogastronòmicu, culturale e religiosu podent èssere un’oportunidade manna de isvilupu e rinàschida pro sas àreas internas de sa Sardigna, ma tocat a colare dae sas intentziones a sa pràtica. Pro custu- sighit Di Maritino- semus ammaniende addòbios in sos territòrios cun sas istitutziones locales, sas impresas, sos assòtzios e sos residentes pro connòschere cale sunt is bisòngios e valutare possìbiles interventos, tenende contu fintzas de sas oportunidades de finantziamentu de su Pianu Natzionale de Ripresa e Resilièntzia”.

Comente at ispiegadu Giuseppe Melis, professore de Marketing Turìsticu de s’Universidade de Casteddu, a is sìndigos chi ant partetzipadu a sa presentada, “su progetu Borghi, a diferèntzia de cussos calados dae s’artu belle totus fallidos, podet serbire fintzas a parare fronte a s’ispopulamentu de is biddas minores pro ite cheret partetzipare sos abitantes etotu a sa crèschida e a s’isvilupu turìsticu e econòmicu”.

“B’at esèmpios positivos in su cuntestu montanu-alpinu – at agiuntu Melis -, acanta bidditzolos postos in logos malos a bi lòmpere e isulados cun 300-400 abitantes ebbia ant tentu profetos econòmicos e turìsticos reales e totus sunt interessados in s’acasàgiu e custu est unu balore agiuntu frutu de unu longu protzessu culturale: Ufìtzios informatziones abertos a tot’annu, cummertziantes chi dant informatziones ùtiles a sos visitadores subra sas atratziones locales, chi bendent produtos e ammentos de calidade de su territòriu, istòriant e anèddotos. Fintzas in Sardigna calicunu at comintzadu a sighire custu caminu e su progetu Borghi podet agiuare a atzelerare sos protzessos. Unu pagu de agiudu l’at dadu fintzas sa pandemia, chi at modificadu sas abitùdines de sas persones a s’ammuntonare totus in sos matessi logos, torrende a dare balore a sa distàntzia. Sos burgos permitint de tènnere raportos sotziales in situatziones prus seguras”.

“Su Progetu Borghi – ispiegat Giancarlo Dell’Orco -. est istruturadu in un’atzione locale e natzionale. Sa primu cunsistet in unu protòtipu operativu de rigeneratzione turìsticu extra alberghiera e organizatzione de servìtzios logìsticos pro su turismu e in sa creatzione de unu pianu de marketing territoriale mutidu ‘Accoglienza Turistica Diffusa per un Turismo Esperienziale ad Approccio Partecipativo’. Sa segunda est una Prataforma Digitale Permanente chi tenet sa punna de pònnere a cunfrontu totu sas realidades interessadas in sa riativatzione econòmica e sotziale de custu patrimòniu e de fatzilitare s’addòbiu de progetos, ideas, finantziamentos, oportunidades e professiones noas pro giòvanos e professionistas”.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere

Cultura

Si podet fàghere arte e tzìnema fintzas impreende unu telefoneddu. In su mundu nche sunt medas festival de tzìnema chi promovent pellìculas realizadas gràtzias...

Atualidade

Prus de 18 mìgias sardos ant lassadu s’Ìsula in sos ùrtimos tres annos. Una comunidade manna comente a su comunu de Pauli, comente sa...

Cultura

Si narat “La tua memoria è la nostra memoria”, su progetu aparitzadu dae su Comunu de Boruta chi punnat a sa realizatzione de un’archìviu...

Atualidade

Sa Sardigna est unu logu galu pagu connòschidu dae sos turistas. Belle su 80% de sos turistas chi arribbat in s’ìsula, difatis, bìsitat isceti su 10% de...