Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Su documentàriu chi contat s’istòria de Gigi Riva

Dae su 7 de onniasantu in sos tzìnema de sa Sardigna, e a pustis in Itàlia etotu s’istòria de unu de sos prus mannos giogadores de su fùbbalu italianu. “Gigi Riva – Nel nostro cielo un rombo di tuono”, una pellìcula dirìgida dae su regista Riccardo Milani, est unu documentàriu dedicadu a s’atacante chi at signadu prus gol cun sa Natzionale.

Un’òmine chi at batidu in antis s’esistèntzia sua sighende semper sos printzìpios suos e unu rigore morale chi est difìtzile a ddu agatare in unu giogador de bòcia. Riva, chi at coladu sa carriera cosa sua cun su Casteddu, est comente chi siat sardu mancari siat naschidu in Leggiuno, in Lombardia.

Issu chi arribaiat dae su nord est resèssidu a devènnere unu sìmbulu de una terra. Est pro custu chi sa Regione at detzìdidu de li dare in su 2005 sa tzitadinàntzia onorària e in cuddu matessi die su Casteddu at retiradu sa màllia nùmeru 11, bestida dae Riva cando giogaiat. Custu film chi faeddat de Gigi Riva comente òmine de isport, intrat fintzas in sa vida personale sua: est unu donu a unu campione e a una de sas figuras prus positivas de s’Itàlia.

Iscenegiadu dae Riccardo Milani e prodùidu dae Wildside, sotziedade de su grupu Fremantle cun Vision Distribution e cun s’agiudu de Sky, in su documentàriu non b’at atores chi interpretant Riva, nen b’at boghes chi contant s’istòria sua. B’at sas istòrias suas, sas beridades suas, sos ex cumpàngios suos de iscuadra de su Casteddu de s’iscudetu.

De lèghere

Cultura

S’Ars Artium Editrice e s’Assòtziu “Forma e Materia” annùntziant s’inghitzu de sa de chimbe editziones de su cuncursu literàriu “Faraglioni d’Ogliastra”, chi tenet sa...

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Cultura

Sighit mèrcuris su 17 in Lodine e giòbia su 18 de trìulas in Urtei (a pustis de s’esòrdiu de Iscanu e de sa segunda...

Cultura

Unu documentàriu subra de sa pratza IV Novembre e unu videoclip cun su tìtulu “Ombre sull’asfalto”. Sunt sos progetos finales de sos laboratòrios Kuntralab...