Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Su documentàriu chi contat s’istòria de Gigi Riva

Dae su 7 de onniasantu in sos tzìnema de sa Sardigna, e a pustis in Itàlia etotu s’istòria de unu de sos prus mannos giogadores de su fùbbalu italianu. “Gigi Riva – Nel nostro cielo un rombo di tuono”, una pellìcula dirìgida dae su regista Riccardo Milani, est unu documentàriu dedicadu a s’atacante chi at signadu prus gol cun sa Natzionale.

Un’òmine chi at batidu in antis s’esistèntzia sua sighende semper sos printzìpios suos e unu rigore morale chi est difìtzile a ddu agatare in unu giogador de bòcia. Riva, chi at coladu sa carriera cosa sua cun su Casteddu, est comente chi siat sardu mancari siat naschidu in Leggiuno, in Lombardia.

Issu chi arribaiat dae su nord est resèssidu a devènnere unu sìmbulu de una terra. Est pro custu chi sa Regione at detzìdidu de li dare in su 2005 sa tzitadinàntzia onorària e in cuddu matessi die su Casteddu at retiradu sa màllia nùmeru 11, bestida dae Riva cando giogaiat. Custu film chi faeddat de Gigi Riva comente òmine de isport, intrat fintzas in sa vida personale sua: est unu donu a unu campione e a una de sas figuras prus positivas de s’Itàlia.

Iscenegiadu dae Riccardo Milani e prodùidu dae Wildside, sotziedade de su grupu Fremantle cun Vision Distribution e cun s’agiudu de Sky, in su documentàriu non b’at atores chi interpretant Riva, nen b’at boghes chi contant s’istòria sua. B’at sas istòrias suas, sas beridades suas, sos ex cumpàngios suos de iscuadra de su Casteddu de s’iscudetu.

De lèghere

Atualidade

Est cosa nòdida, a pitzu de sos sardos esistint maicantos istereòripos e logos comunos. Medas faghent a rìere, àteros, sos prus malos, ponent fele,...

Cultura

Su tzìnema de s’Àsia arribat in Sardigna cun una seletzione de in prus de 20 film tra anteprimas italianas e europeas. Dae su 7...

Cultura

Cumentzat dae su Queensland su biàgiu chi at a batire sa rassegna de Visioni Sarde in totu su mundu. Est de importu chi movat dae s’Austràlia una rassegna destinada a promòvere su giòvanu...

Cultura

S’est concruida martis su 21 de onniasantu in sa tzitade belga de Gand sa premiatzione de su Brussels Beer Challenge, unu de sos cuncursos...