Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Su fantinu sardu chi non at mai bìnchidu ma chi at a abarrare in s’istòria de su Pàliu de Siena

Non aiat mai bìnchidu ma est abarradu su matessi in s’istòria de su Pàliu de Siena. Mèrcuris si nd’est andadu Arturo Dejana, teniat 84 annos e dae cando fiat giòvanu biviat in Toscana. Pastore, fiat nàschidu in Irbono acanta nde narant ‘Pilur de oro’, pro more de is pilos a colore de arantzu chi teniat, e finas in Siena dd’aiant donadu su nomìngiu de ‘Pel di carota’.

Dejana est istadu unu fantinu de su Paliu de Siena cun un’istòria meda particulare. Aiat leadu parte isceti duas bortas a sa cursa de caddos prus famada in su mundu, no aiat mai bìnchidu, però su nùmene suo at a abarrare in sa legenda.

In su 1966 pro su Pàliu de trìulas, Arturo Dejana fiat istadu seberadu dae sa contrada de s’Istrice pro parare fronte a sa contrada rivale de sa Lupa chi cun su fantinu Bozzolo (Bruno Deriu) in paris cun su caddu Danubio punnaiat a bìnchere sa cursa. Tando su còmpitu de Pel di Carota fiat de fìrmare in d’ònnia manera a sa Lupa. A su cumentzu de sa cursa Dejana nde leat a Bozzolo dae su caddu e pro ite timiat chi Danubiu diat podere arribbare primu finas sena fantinu, est arrennèschidu a ddu aciapare pro sa briglia e a ddu batire finas a s’arribu.

Unu gestu chi Dejana at pagadu cun un’iscualifica de oto annos e finas chi fiat istadu pagadu cun meda dinari in sos annos a pustis isse at naradu chi si connoscheret sas cunsighèntzias non diat àere prus fatu sa matessi cosa.

Arturo Dejana naradu ‘Pel di carota’ però est abarradu in s’istòria de su Pàliu e mescamente in sos ammentos de sos contradaiolos de s’Istrice. A pustis de sa carriera de fantinu at sighidu a bìvere in sos montes de Siena, in cussos sartos chi assimìgiant a sa Sardigna.

De lèghere

Cultura

In Aristanis su mese freàrgiu est su mese de sa Sartiglia. Ocannu sa giostra s’at a tènnere domìniga 19 e martis 21 e fràrgiu....

Cultura

Est essidu eris su promo de “Su Pissiafoi”, su curtzumetràgiu de su regista Luca Valdes giradu tra Gàiru noa e Gàiru betza, in Ogiastra....

Cultura

Su Comunu de Altzaghena est chirchende artistas pro torrare a fàghere s’installatzione subra de s’iscalinada de Santa Lughia, ispirende·si a su tema de sa...

Cultura

Su libru prus famadu de Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, dae oe s’at a pòdere lèghere fintzas in catalanu. Difatis, s’òpera de s’iscritore...