S’Itàlia torrat a abèrrere: Sardigna comente is àteras Regiones

Dae su 3 de mese de làmpadas s’aberit a sa mobilidade interregionale. A pustis de totus is polèmicas a pitzu de su “tzertificadu de negatividade”, sa Sardigna s’allìniat duncas a is àteras regiones, in isetu de unu disponimentu de su guvernu uguale pro totus.

In su mentres s’ìsula no est in sa lista de is regiones chi ant a isperimentare Immuni, s’aplicatzione fata pro agiudare a gherrare is epidemias, a cumentzare dae su Covid-19. S’aplicativu at a permìtere de torrare a cumpònnere is cuntatos intre is persones, fintzas addòbios casuales de pagu tempus a oe, e pro immoe at a èssere impreada dae Ligùria, Abrutzu e Pùllia. Diat dèpere èssere ativa in is dies imbenientes, ma s’abetat galu sa detzisione de su Garante de sa Privatesa. Su guvernu est valutende sa possibilidade de allargare su nùmeru de is territòrios interessados, respetu a is inditos initziales pro s’isperimentatzione de s’aplicatzione, ma s’assessore de sa sanidade Màriu Nieddu at cunfirmadu: “Nois bolimus impreare s’app fata dae sa Regione Sardigna”.

Sa reatzione de s’opositzione est arribada in deretura: “Ma comente? Pròpiu sa Regione chi a paràulas narat de bòlere fàghere de totu pro tutelare sa salude de is sardos si faghet fuire s’ocasione de partetzipare a s’impreu de Immuni? Torramus duncas a chistionare de unu programma realizadu dae sa Regione de su cale non s’est prus ischidu nudda dae su mese de martzu?”. A ddu nàrrere est Francesco Agus, cussigeri regionale de is Progressistas. Segundu Agus trastos comente Immuni sunt unu trastu netzessàriu e cumplementare a cale si siat àteru mètodu de preventzione. “Tando Solinas — atacat ancora Agus — forsis sena mancu ddu connòschere bene, narat de sighire su modellu de is ìsulas Canàrias sena cunsiderare chi cussu sistema de preventzione si basat pròpiu in un’app”.

“Diat èssere ora — concruit su cussigeri regionale de opositzione — de dd’acabbare cun is polèmicas, cun is versiones chi càmbiant ònnia ora, cun is annùntzios de ogni die a is cales sighit in deretura un’ismintzida, chi donant pensamentu de tzitadinos e impresas. Pedimus craresa e trasparèntzia”.

L.M.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*