Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

sa redatzione

Cultura

Unu cuncursu fotogràficu pro pònnere in mustra sa Sardigna prus bella. S’intìtulat ‘Bellesa’ su prèmiu istituidu dae su Ministeru pro su patrimòniu culturale italianu...