Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

sa redatzione

Editoriale

“Ddu cumprendides su sardu, sì?”. Cantas bortas ais intèndidu custos faeddos? Cantas bortas, calicunu chistionende·ti in sardu ti dd’at preguntadu? Est una cosa istrana...