Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Ivan Marongiu

Tzitades e biddas

Arribat a Sardigna “Progetto Borghi”, initziativa nàschida in sa Maremma toscana pro dare valore a is biddas minores furriende•las a localidades turìsticas, chi a...

More Posts

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018