Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tore Cubeddu

Atualidade

Bona Die de sa Sardigna totus. Gràtzias, ais a nàrrere. Gràtzias a tie puru, ais chèrrere intèndere. Ma est su mudìmene. Mancari chi ocannu...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018