Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tore Cubeddu

Atualidade

Bona Die de sa Sardigna totus. Gràtzias, ais a nàrrere. Gràtzias a tie puru, ais chèrrere intèndere. Ma est su mudìmene. Mancari chi ocannu...