Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In Putzu Idu Assemblea Natzionale Sarda at organizadu sa prima letzione de Yoga in limba. Cantas bias s’intendet nàrrere: “Su sardu non faghet a...

Atualidade

Su prèmiu a Gianfranco Zola

Polìtica

Comintzat como su segundu turnu de su Fronte republicanu anti Mélenchon sende chi parte manna de su Nfp est mirende prus a Macron chi...

Atualidade

Starmer iscunfessat a Corbyn. Mélenchon si pìnnigat a Macron. In s'eurogrupu “The Left” sos chi fiant cun Farage

Atualidade

Sa die a pustis est lòmpida s’abba, a infùndere cussos chi finas a eris fiant padentes, olivàrios, bìngias e aziendas e chi oe sunt...