Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In su cuntestu de su turismu sustenìbile, in Ogiastra e in Barbàgia in sos ùrtimos annos est istada donada importàntzia meda a sos percursos...

Atualidade

Sa bidda de Ollollai at acollidu sa primu nòmade digitale sua, in s’àmbitu de s’initziativa “Work from Ollolai -Traballa dae Ollolai “. Clarese Partis,...

Atualidade

Sa Garante regionale pro s’infàntzia e sa pitzinnia, Carla Puligheddu, sollìtzitat cun apretu sa publicatzione de unu bandu nou pro sa chirca de unu...

Atualidade

Jakub Jankto torrat a Itàlia pro giogare in su Casteddu. Su tzentrucampista de sa Tzèchia at a giogare torra in su campionadu de fùbbalu...

More Posts