Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Iscientzia&Tecnologia

Su cherbeddu de unu computer contra s’abilidade umana: unu robot capatzu de giogare a sa murra e unu progetu de interessu iscientìficu. ‘Gavina 2121’...

Iscientzia&Tecnologia

Sas innovatziones introduidas dae s’informàtica, mescamente mini-computer e robòtica, ant a tènnere unu ruolu semper prus determinante in sa massaria e duncas in sa...

Iscientzia&Tecnologia

Si bolimus sarbare su clima e su mundu, tocat a renuntziare a carchi cosa, dende cara mescamente a su chi papamus e a s’energia....

Iscientzia&Tecnologia

Est disponìbile de unas cantas dies subra de Apple Store e Google Play s’aplicatzione Biking Karalis, realizada dae su tzentru de chirca Crs4, pro...

Iscientzia&Tecnologia

In ocasione de sas tzelebratziones de sos 150 annos dae sa nàschida de Grazia Deledda, est istada isvilupada un’aplicatzione chi permitet de s’acurtziare a...

More Posts