Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Artìculos cun su tag "limba sarda"

Editoriale

“Ddu cumprendides su sardu, sì?”. Cantas bortas ais intèndidu custos faeddos? Cantas bortas, calicunu chistionende·ti in sardu ti dd’at preguntadu? Est una cosa istrana...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018