Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Artìculos cun su tag "primu"

Iscientzia&Tecnologia

In ocasione de sas tzelebratziones de sos 150 annos dae sa nàschida de Grazia Deledda, est istada isvilupada un’aplicatzione chi permitet de s’acurtziare a...

Atualidade

Bona Die de sa Sardigna totus. Gràtzias, ais a nàrrere. Gràtzias a tie puru, ais chèrrere intèndere. Ma est su mudìmene. Mancari chi ocannu...

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018