Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Sardigna a duas rodas, 2650 chilometros de àndalas intre mare e montes Aprovadu su pianu pro sa mobilidade in bitzicleta in totu s'isula.

A girollu in Sardigna a duas rodas. S’isula est andande semper prus conca a una mobilidade sustenibile, chi in una paraula bolet narrere puru bitzicleta. Sa Giunta regionale eris at aprovadu su pianu regionale de sa mobilidade tziclistica giai aviadu in su 2017 cun s’istùdiu propedèuticu realizadu dae s’Arst e dae su Cirem.

Su pianu fòrmulat una proposta de itinerariu chi est intradu a leare parte de sa Retze Tziclabile Natzionale «Bicitalia». De prus, definit sa retze ciclabile regionale, caraterizada dae s’integratzione cun sas àteras modalidades de trasportu, sos itinerarios in sos sartos e su sistema de interscambiu tra sa bitzicleta e sos àteros mèdios de trasportu longu sas infrastruturas.  “Cun custu pianu chi interessat a totu sa Sardigna – afirmat s’assessore a sos Traballos Pùblicos, Edoardo Balzarini -, faghimos unu passu in antis cara a sa realizatzione de un’ infrastrutura istratègica chi at a batire sa Sardigna percorribile in bitzicleta creschende una mobilidade sustenibile a beru. Prima de s’aprovatzione definitiva de su pianu, elaboradu a pustis de un’annu de consultatziones e publicadu in su Buras e in su giassu istitutzionale de sa Regione, b’ant a èssere 90 dies de tempus pro sas osservatziones. 45 dies a pustis de sas presentada a su pùblicu, su pianu at a torrare in Giunta pro s’aprovatzione finale”.

A sighidu de s’aprovatzione de custu pianu, subra cale sa Regione est investinde 15 milliones de èuros, at a èssere possìbile pigare sos finantziamentos europeos e natzionales chi serbint pro realitzare sos 52 itinerarios prevìdidos, pro una longària totale de 2.649 km, de cale 550 km ìntegrant sa modalidade bici e trenu.

De lèghere