Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Regionales 2019, Fratelli d’Italia: “Su tzentrudestra podet bìnchere” Su partidu de Giorgia Meloni at cumentzadu sa campagna eletorale conca a freàrgiu.

“Oe incumentzat sa batalla de Fratelli di Itàlia pro sas Regionales 2019 e nois nche candidamus a unu ruolu de protagonistas”. Aici custu mangianu su capogrupu de FdI in cussìgiu regionale, Paolo Truzzu, in nd’una cunferèntzia de imprenta in bista de sas eletziones chi ant a bènnere.

“Su tzentrudestra tenet totu su paperi in règula pro èssere binchidore, ma tocat a tènnere un’ idea noa e forte de sa Sardigna benidora e una mudada generatzionale de chi si candida a ghiare sa Regione”, at naradu Truzzu. “Si custu non benit cumprèndidu, Fratelli d’Italia est prontu pro andare a solu”.

Durante s’atobiu cun is giornalistas est istadu presentadu unu documentu cun sas prioridades chi ant a ghiare s’atzione de su movimentu: traballu, rilantzo de sas impresas, zona franca, seguridade e trasportos.

De lèghere