Su mari de s’Alighera 📸

Alghero

Nche sunt die in s’ierru chi bìdere su sole in su chelu est unu disigiu. Tando publicaus una fotografia de s’Alighera pro nos callentare.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.