Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Autodeterminatzione: presentadu su sìmbulu nou. “Semus prontos a rapresentare sa Sardigna” Sa coalitzione Autodeterminatzione, in Cussìgiu regionale, at presentadu su sìmbulu nou

Regionales 2019 in Sardigna, cumentzat a si movere sa campagna eletorale: sa coalitzione Autodeterminatzione, in Cussìgiu regionale, at presentadu su sìmbulu nou: un’ìsula colorada cun filos intritzidos chi faghent un’imprenta digitale pro rapresentare sa “natzione sarda”.

Autodeterminatzione “est pronta a rapresentare sos sardos” at iscritu Bustianu Cumpostu in sa pàgina ufitziale de su partidu. “Una proposta alternativa a sos polos italianos e colaboratzionistas sardos. Unu sìmbolu nou cun una Sardigna a colores, ca gai est, chi figurat sa imprenta de sa natzione sarda.”

Su partidu, cunvergèntzia de siglas indipendentistas e de soberania formadu de Gentes, Irs, Liberu, Rossomori, Sardigna Possìbile, Sardigna Natazione e Radicales Sardos, at annuntziadu chi su 18 de su mese de cabudanni imbeniente at a depositare in Corte de apellu unu dimanda referendària pro pedire a sos sardos si siant de acòrdiu o no cun cantu previdet su testu de lege urbanìstica chi pròpiu cussa die at a èssere a s’esàmene de s’Àula.

“Una lege ingiusta e perigulosa” dd’at definida su cussigeri regionale de sos Rossomori Emìliu Usula, chi non sustentat prus sa majoria de tzentrumanca a su guvernu de sa Regione. “Su referendum est unu tentativu mannu de amparare sa terra nostra, su paesàgiu nostru e s’identidade ambientale nostra de agressiones”.

Àtera batalla annuntziada dae Autodeterminatzione est cussa de modificare lege eletorale istatutària: “Andat cambiada pro cantu pertocat su lìmite de isbarramentu, chi a sas eletziones coladas no at cunsentidu a ultres 100mìgia sardos de èssere rapresentantes in Cussìgiu regionale, e in prus in sos critèrios pro s’atributzione de su prèmiu de majoria”. Pro su 26 de su mese de cabudanni imbeniente est istadu annuntziadu un’atòbiu de protesta contra sa lege eletorale.

Autodeterminatzione est pronta a is eletziones e at a èssere in totus sos collègios sardos cun su candidadu presidente, chi at a èssere ufitzializadu a curtzu.

De lèghere