Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Cumbata contra a s’Isis, blocadu unu ‘foreign fighter’ sardu. Percuisitziones in Casteddu e Nùgoro Ma Bustianu Cumpostu amparat Luiseddu Caria: "Is indipendentistas chertant pro sa libertade de is pòpulos"

Sa foto est de Cagliaripad.it

Operatzione de sa Digos in Casteddu e Nùgoro. Un’òmine sardu, Luiseddu Caria, est istadu individuadu dae sa politzia in s’àmbitu de un’operatzione pretzetada dae sa Diretzione Distretuale Anti Terrorismu de Casteddu mentras si fiat preparende pro partire pro sa Sìria.

Notesta sa politzia at efetuadu percuisitziones personales e in is domos, in sos cunfrontos de tres italianos residentes in Sardigna, duos in Casteddu e una in Nùgoro, interessados in fainas de cumbata a s’èsteru, a manera particulare in s’iscenàriu bèllicu sirianu-irachenu.

S’iscumbata est istada aviada dae sa Digos de sa Cuestura de Nùgoro e de su Servìtziu pro su cuntrastu de s’Estremismu e de su Terrorismu Internu de sa Diretzione Tzentrale de sa Politzia de Preventzione e est partida dae sa difusione in is giassos internet de una foto iscatada in Sìria in cale sunt re-tràidos duos militantes cun sa cara cuada e unu Kalashnikov. A suta tres banderas chi rapresentant sa Bretagna Antifascista e sa Sardigna.

Sos duos militantes retratos in s’immàgine sunt unu brètone mortu in cumbata su 18 de su mese de freàrgiu coladu e unu sardu. ‘Luiseddu’ Caria, aici ddu narant, diat èssere andadu in Siria e Iraq pro gherrare in paris cun sos curdos contra a s’Isis. 

Bustianu Cumpostu amparat Caria: “Is indipendentistas chertant pro sa libertade de is pòpulos”

“Nois retengiamus chi pro un’indipendentista sardu est normalidade apojare calesi siat chertu de liberatzione natzionale pro sos pòpulos oprimidos, comente a retengiamus legìtimu chi ogni indipendentista sèberet sa forma cun sa cale acumprire tale dovere”. Dd’at afirmadu Bustianu Cumpostu, mere de su movimentu indipendentista sardu Sardigna Natzione Indipendentzia chi manifestat “solidariedade a s’indipendentista Luiseddu Caria, fìgiu de Angelo Caria, fundadore de Sardigna Natzione”.

“Semus tzertos de sa bona fide sua – sighit a nàrrere – e de sa onestade polìtica sua, de sa capatzidade de valutare sas seberadas, de sa generosidade sua, de s’aficu suo in su chertu pro sa libertade e pro sos deretos de sos pòpulos e de sos indivìduos. Non b’ant duncas nen si e nen ma, semus serente a Luiseddu e l’amus a sustentare in totu su chi at a èssere netzessàriu pro ite non solu siat liberadu dae calesi siat restritzione, ma li siat reconnotu su mèritu pro s’artu remenu suo pro sa libertade e pro sa defensa de sos deretos primàrios, de sos pòpulos e de sas persones”.

De lèghere