Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Foto de sa chida

Testùine ‘caretta caretta’ arriscaìat sa bida atropeliada in sa plastica 📸 Est istadu sarbadu s'animale chi in s'area marina de Villasimius aìat papadu unu arrogu de nylon.

Una testùine ‘caretta caretta’ est istada sarbada dae sos veterinarios de su Tzentru de Recùperu de su Sinis a pustis chi fiat abarrada arrancada in unu sacu de nylon in s’area marina proteta de Villasimius.

S’esemplare de testùine fiat istadu bistu dae duos turistas in suta de costa in sa localidade de Capu Ferradu, sa chida colada, mentras nadaiat cun una pinna impigliata in unu sacu de nylon biancu. Sa còpia aiat in manera pronta mutidu su 1530, cunsentinde s’interventu de s’Àrea Marina Protetta Capu Carbonara.

Posca sas curas, s’animale at coladu sa fase crìtica e at a èssere torradu in libertade in sas abbas de Crabonaxa tra belle unu mese.

De lèghere