Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Mortu a s’ispidale s’òmine feridu a cassa: teniat 72 annos

Non b’est istadu nudda de fàghere pro Frantziscu Muzzu, s’òmine de 72 annos feridu erisero a cassa.

Su cassadore, corfidu dae una balla, fiat istadu portadu a s’ispidale San Frantziscu de Nùgoro dae s’elisocursu, cun una ferta manna a su bratzu. Ma sos sucurros de presse non sunt serbidos.

Su cassadore de 72 annos, ex dipendente de s’Arsenale de Sa Madalena, fiat istimadu e connotu in Altzaghena. Is carabineris sunt faghende is iscumbatas pro cumprendere mègius comente est capitadu s’intzidente.

De lèghere