Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Punta Molentis, in sa plàia isceti 600 pessones a sa die Su Comunu de Crabonaxa (Villasimius) pònet is règulas: su parchègiu at a costare 10 èuros. Su sìndigu Dessì: “Tocat a tutelare sa natura, sa richesa nostra".

Lassare sa vètura e andare a su mare in sa plàia de Punta Molentis at a èssere a pagamentu. Dae sàbadu 21 de su mese de trìulas finas a su 30 de su mese de cabudanni 2018. Dd’at detzìdidu sa Giunta de su comunu de Crabonaxa chi cun nd’una delibera at istabilidu una tarifa de 10 èuros, dae sas oras 8 a sas oras 20, pro unu nùmeru màssimu de 200 veìculos e belle 600 pessones.

Su seberu arribat dae sa netzessidade de tutelare sos benes naturales e ambientales de su territòriu. In prus su rincaru a respetu de s’annu coladu est dèpidu a s’istitutzione de unu cànone de locatzione a banda de sa sotziedade Is Molentis s.r.l, propietària de su terrenu. Aici narat una nota de imprenta.

“Sas marinas nostras sunt sa richesa nostra, chi bòlemus tutelare e preservare”, afirmat su sìndigu Gianluca Dessì. “S’impatu antropico in Punta Molentis est tale de nde torrare netzessària sa regulamentatzione de s’atzessu, pro diminuire su muntoni de gente chi nd’arribat e garantire unu gosu primorosu, oferende servìtzios adeguados”, ispiegat Dessì. “Ammentu chi pro sos residentes e pro sos propietàrios de domos in Crabonaxa, fintzas de sa segundas domos, esistent abbonamentos de 30 èuros pro s’istade, chi in 100 dies sunt 25 de chentu a sa die”.

Foto dae Mytravelblog 

De lèghere