Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Abba a màrigas in Sardigna, trèulu mannu in Seddori e Biddaramosa E s'assessore Caria at pedidu ajudu a su Governu pro su cumpartu agrìculu de s'ìsula

Abba a màrigas in Sardigna, e bai e cica cantu at a durare custu tempus.

“Trèulu mannu subra is costas de sa Sardigna de oriente e de meridione”. L’iscrient sos espertos meteròlogos, arriolados meda in custas oras pro s’abba chi non donat unu momentu pro si pasare unu pagu. Su pistighìngiu prus mannu est pro su Sulcis e pro su Campidanu bàsciu: eris, dae is 17 de merie e finas a sa note sunt istados medas is interventos de is vìgiles de su fogu e de is carabineris. In Seddori una fèmina betza est istada sarvada dae una domo in nue fiat imbuchende s’abba. Su contu de is disacatos est ancora de fàghere.

Trèulu in Biddaramosa puru: su sìndigu at detzìdidu de fàghere istesiare sa gente dae una domo acanta a su Rio Linus, mannu meda pro s’abba calada in custas dies.

Eris in prus est istada suspèndida dae Rfi sa lìnia ferroviària Casteddu-Fìgari in su tratu intre Bonorva e Turalva, in su Tataresu. Sa tzirculatzione est istada blocada dae sas 17. Trenitalia at comunicadu chi est istadu ativadu unu servìtziu de corrieras intre Chilivani e Macumere.

Pro sos eventos atmosfèricos de custas dies s’assessore de s’Agricultura de sa Regione Sardigna, Pier Luigi Caria, at lantzadu un’apellu a su Guvernu e a sos parlamentares sardos pro otènnere ajudos pro su cumpartu agrìculu de s’ìsula.

De lèghere