Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

Is biddas de sa Barbàgia isbarcant in Polònia

Su tzentru de sa Sardigna torrat protagonista cun is produtos de enogastronomia locale suos. Brebie, Ollollai e Seulu, is ‘capitales’ antigas e istòrica de sa Barbàgia federada dae su nòbile Ospitone, isbarcant in Polònia pro pònnere in campu un’atzione promotzionale mutida “Atzione de promo-cummertzializatzione de sos produtos enogastronòmicos de sa Barbàgia a Varsàvia e Cracòvia”.

Su progetu est nàschidu gràtzias a sa collaboratzione de sa Càmera de Cummèrtziu e de s’Indùstria Italiana in Polònia (CCIIP) ghiada dae unu sardu Stefano Zedde. Totu at a partire dae su 16 de trìulas, cun su tastu de is produtos tìpicos in s’Acadèmia de coghina italiana “Akademia Kulinarna Whirlpool” paris cun personàgios televisivos comente a Marco Ghia e a Cristina Catese. S’initziativa at a sighire su 20 cun s’apuntamentu in duos puntos de bèndida de Varsàvia, ispetzializados in produtos de gastronomia de artu livellu. In prus, unu ristorante famadu italianu de Cracòvia at a tènnere su menù de is produtos barbaritzinos finas a su 26 de trìulas.

Segundu Efisio Arbau, sìndigu de Ollolai, “Cussu cun sa Camera de cummèrtziu italiana in Polònia at a èssere su cumintzu de unu percursu chi at a abèrrere una ghenna ufitziale cara a su nord Europa. Custas e àteras esperièntzias sunt s’ùnicu caminu pro otènnere resurtados. Cun Brebie e Seulu — at afirmadu Arbau, a s’Ansa — amus dadu inghitzu a un’unione pro sa promotzione de sos produtos tìpicos e de sos territòrios nostros e tenimus s’idea de sighire in custu caminu, chirchende de agatare canales noos pro arribbare a àteras natziones nord europeas chi aprètziant sa coghina nostra”.

Su progetu est nàschidu gràtzias a s’esperièntzia chi at ligadu Ollollai a s’Olanda, cando Arbau aiat pensadu de pònnere is domos a un’èuru contra S’ISPOPULAMENTUentu. Fiat istada una resèssida manna: s’initziativa aiat atiradu s’atentu de una TV olandesa. Nd’est essidu un’ispetàculu de sa realidade chi at fatu connòschere sa bidda in totu s’Olanda.

L. M

Pro respùndere

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

De lèghere