Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Isport

Su Casteddu befau contra a su Lecce. Unu puntu e meda rimpiantos Podìat èssere un'àtera partida bìnchida imbetzes s'iscuadra sarda s'est fata pigare su resùrtu: dae 0-2 a su 2-2 finale.

Si sa gara fiat acabada a su de 83 minutos, immoe su Casteddu diàt aère apidu 27 puntos in sa graduatoria de sa Serie A, in paris cun sa Lazio. Imbetzes s’est firmau a 25 a pustis de sa gara in domo de su Lecce. Una partida ruinada in sos ùrtimos sete minutos in ue su Lecce s’est scatenau.

E puru sa gara fiat cumentzada bene cun s’iscuadra de Maran chi aiat fatu gol pro duas bortas prima cun Joao Pedro (rigore) posca cun Nainggolan. S’episòdiu de un’àteru rigore in nd’un’atzione at mutau s’iscenàriu. A pustis de su penalty de Lapadula, sighidu a su ruju de Cacciatore, sunt istados espèllidos fintzas Olsen e Lapadula pro more de una briga. Su Lecce s’est ghetadu a in antis e at bidu premiados sos isfortzos suos agguantande unu parègiu insperau cun unu tiru de Calderoni. Immoe su Casteddu in sa clasifica est in paris cun sa Roma a su de bator postu.

[Foto: Cagliaricalcio.com]

De lèghere