Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

In Napoli ddoe est su cafè suspèndidu, in Tàtari imbetzes sa bòcia. S’assòtziu Memorica storica torresina at pensadu un’initziativa pro fàghere torrare sos pitzocos...

Atualidade

Lòmpidu a sa de chimbe editziones, cada annu sighit a propònnere a is partetzipantes itineràrios inèditos e zonas de sa Sardigna semper noas. Numerosas...

Isport

Unu sardu at bìnchidu sa medàllia de oro de ginnàstica in sa disciplina de su corpus lìberu. Nicola Bartolini at conchistadu su tìtulu de...

Cultura

B’at grandu isetu in Casteddu pro s’ispetàculu subra Gigi Riva, su mitu de s’iscuadra binchidora de s’iscudetu de su 1970. Sa prima est prevìdida...

More Posts

Istòrias est una revista de informatzione in linia in limba sarda a règula cun s'istandard de sa Regione Sardigna. Est unu produtu de s'Asòtziu culturale Arvéschida.


|Gerèntzia | Pro ite custa revista | Riservadesa | Archìviu |


Copyright © 2022 |Registratzione in su Tribunale de Casteddu n°5 de su 14 de su mese de Trìulas 2018