Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Isport

Tortu in s’istòria de s’atletica: chentos metros in 9,99! Su curridore sardu at adobbadu su record chi fiat de Pietro Mennea

Filippo Tortu adobbat su rècord italianu de Pietro Mennea. Su sprinter italianu, de orìgine sarda, at cùrridu sos 100 metros in 9.99 (bentu +0.2) a su meeting de Madrid, superende aici su primadu natzionale chi resistiat de belle 39 annos, 10.01 a Tzitades de su Messico su 4 cabudanni 1979. Su curridore de sas Framas Grogas, lòmpidu segundu a su traguardu, divenit su primu italianu de s’istòria a suta de sos 10 segundos, cun su segundu locu in sa gara binta dae su tzinesu Susu Bingtian in 9.91.

https://www.facebook.com/fidal.it/videos/1973321646026047/

“So cuntentu a beru, est belle indescrivìbile sa ditza. Ischia de ddu pòdere fàghere, ma pro mei su rècord de Mennea est semper abarradu unu bisu de cando fia pipiu e como so a beru cuntentu. Depo ringratziare totus sos chi sunt bènnidos inoghe. S’obietivu de s’istajone abarrant sos Europeos, como non penso a su tempus chi apo fatu e mi cuntzentro subra Berlinu”.

Foto dae su giassu de sa Fidal

De lèghere

Isport

Is de tres a su traguardu cun 10″04. In sos 100 metros de su Golden Gala in cursu a s’istàdiu Olìmpicu de Roma, Filippo...