Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Polìtica

Su sìndigu at invitau Jennifer Lopez in Casteddu. E totu sa citadi ndi chistionat

“Jennifer, apu lìgiu un’intervista tua in Vanity Fair in nue naras chi ses cichendi una citadi pitica po bivi in Italia. Unu logu in nue papai cosas bonas e ti gosai su soli totu sa die”. No est una brulla, beridadi est. Dd’at iscritu su sìndigu de Casteddu, Paolo Truzzu, in nd’una lìtera imbiada a Jennifer Lopez, cantanti meda connota in totu su mundu.

Su sìndigu at invitau sa cantanti descriendi sa bellesa de sa citadi: “Innoi agatas totu cussu chi ti serbit, sa genti est trancuilla, no segat sa conca e arrespetat sa privacy. In prus teneus un’aeroportu chi funtzionat bene meda, aici cando bolis podis movi. Nci funt puru logus po iscoberri s’istòria e sa cultura nosta e ocannu in Casteddu teneus puru atrus eventus de importu comente is garas de s’Amèrica’s Cup, mustras e comente sempre nc’at a essi Sant’Efis. Est su primu de su mese de maju”.

Sa lìtera, publicada in Facebook e dae is giornalis, at intzediau meda genti chi at incumentzau a pigai in giru su sìndigu narendi chi diat dèpiri pensai a arresolvi su problema de s’àliga e atras cosas invecis de pensai a una cantanti. De prus, sunt essidas, una a pitzus de s’atra, una pariga (a sa sarda) de figuras (‘meme‘ in inglesu) chi brullant su sìndigu in paris cun sa Lopez. S’idea de Truzzu, comente fiat normali a nci pensai, at allutu sa polèmica de su centrumanca chi at chistionau de pagu coerentzia de su sìndigu, po ite finas a una pariga de chidas fait naraiat chi sa citadi fiat caddotza e cun problemas de seguresa.

Immoi tocat a abettai po cumprendi si s’ispera de Truzzu at a abarrai lìtera morta o puru, chini ddu scit,  at a portai Jennifer Lopez in Casteddu in paris cun Sant’Efis. Unu miràculu?

De lèghere

Cultura

Postu in su cùcuru de unu tacu, a oto chilòmetros dae sa bidda de Osini, in s’ala tzentru-orientale de sa Sardigna, s’agatat una de...

Tzitades e biddas

S’amministratzione comunale de #Vitzi invitat totu is assòtzios, is voluntàrios e totu is tzitadinos chi in custas oras, in manera garbosa, sunt donende o...

Atualidade

Semus giai in su mese de argiolas e ocannu custa est sa prima borta chi torrat a pìgiu sa chistione de is ladrones de...

Atualidade

Su gene N de su coronavirus est istadu iscobertu in s’Azienda ospedaliero universitària (Aou) de Casteddu dae su grupu de Biologia molecolare ghiadu dae...