Assemini, sa temporada ochit Agatadu su corpus de Tamara Maccario. Sa fèmina fiat isperdida cun sa familla. Sarbu su maridu e sas fìgias.

S’abba torrat a ochire in sa Sardigna de basciu. Est istadu agatadu oe a mangianu su corpus de Tamaria Maccario, 44 annos de Assemini. Fiat serente sa làcana de Su Masu.

S’abba, chi comente est calada at fatu unu frumene a terra, at batidu su corpus de Tamara a tesu dae su logu in ue sos soccuridores ant agatadu sa vetura cun sa cuale sa fèmina, eris a de note, aiat chircadu, in paris cun sa familla, de si sarbare.

Sa vìtima lassat aici su maridu e sas tres fìgias chi sunt arrenneschiant a resistere a su tempus legiu.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.