Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

disegno coronavirus disegno coronavirus

Ti conto un'istòria

A is pitzocheddos, est cosa nòdida, ddis praghent sas istòrias. Unu pipiu nos nd’at mandadu una chi nos contat comente si podet bìnchere su...

Ti conto un'istòria

Custu est su contu de unu pinguinu chi li praghiat a fàghere una cosa ebbia: a papare, a papare e torra a papare! Est...

Cultura

Ascurta s’istòria: S’iscentziadu istrambecu Una bia, unu pitzocheddu chi ddi naraiant Antoneddu si nde fiat acatadu ca su babbu e sa mamma, candu pompiaiant...