Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Ti conto un'istòria

Su pinguinu iscorporadu Unu pipiu de una classi de s'iscola primària de Irbono nosi at lìgiu un'istòria

pinguino

Custu est su contu de unu pinguinu chi li praghiat a fàghere una cosa ebbia: a papare, a papare e torra a papare! Est un’istòriedda pro pipios simpre ma ispassiosa, e peri significativa.

Su testu de s’istòria:

Una bia, b’aiat unu pinguinu chi pensaiat a papare ebbia. Colaiat totu su tempus a piscare e a papare su pische chi cassaiat. Non castiaiat nimancu sos àteros pinguinos chi colaiant su bonu de sa die gioghende in sa nie e passigiende in s’ìsula in ue istiant; a issu totu cussa gioghera non l’interessaiat, pro ite preferiat a nche passare s’ora a si satzare de pische.

Sa mama fiat a tot’ora brighende·lu:

– Pro ite no andas acanta sunt sos amigheddos tuos?

– Nosse o ma’, non tèngio tempus, depo piscare – rispondiat.

– Iscurta fìgiu mi’, giai nd’as a tènnere de ora pro piscare a mannu! In sa vida b’at tempus pro ogna cosa – rispondiat sa mama- e custu est su tempus de giogare e de su divertimentu!

– Ora ma’, non nde tèngiat reolu, ca giai isco deo – arrebecaiat su pinguinu.

 – As a bènnere a iscaddare a solu – pensaiat tra issa sa mama!

Una die, su pinguinu aiat adobiadu una pariga de amigos chi pro s’ispassiare si sunt postos a sartare e a fàghere cucuruscàrgios in sa nie. Ite giùmpidos, petze de rùmbulos! Fiant àgiles a beru mi’!

Fiant un’ispantu a los pompiare ebbia. Su pinguinu, tando aiat detzisu de bi provare issu puru, ma non fiat bonu, ca a fortza de s’intuvire a totu die, si fiat imbonadu meda e fit tropu grae. Ma sos cumpangeddos si fiant postos a rìere!

Su pinguinu nostru nche fiat abarradu male. Teniat resone mama! –Aiat pensadu

Apo esageradu tropu cun su papare e pro s’ingurtonia mia apo trascuradu sos amigos e su giogu.

Tando, dae cussa die, si fiat limitadu in su papare diventende unu pinguinu comente a sos àteros, àgile e de s’amigu.

Fine

L.M.

De lèghere

Cultura

“Sa lìngua de su pòpulu est su spìritu suu, su spìritu suu est sa lìngua”, naraiat su linguista Wilhelm von Humboldt. Cantas funt oi...

Podcast

Nàschidu in Talana su 27 de cabudanni de su 1923, Frantziscu Serra fiat fìgiu de Anania e de Maria Agostina Serra. A 4 annos,...

Podcast

Ascurta s’istòria de Antoni Broccu de Gadone: Su testu de su podcast Is càmpanas fiant sonende a mesudie. Su calore de su sole, nche...

Podcast

Lu mutiant ‘Faccia d’angelo‘: fiat su terrore de su Nordest de s’Itàlia. Issu regnaiat cun sas armas in su Vènetu, in su Friuli e...