Su pinguinu iscorporadu Unu pipiu de una classi de s'iscola primària de Irbono nosi at lìgiu un'istòria

pinguino

Custu est su contu de unu pinguinu chi li praghiat a fàghere una cosa ebbia: a papare, a papare e torra a papare! Est un’istòriedda pro pipios simpre ma ispassiosa, e peri significativa.

Su testu de s’istòria:

Una bia, b’aiat unu pinguinu chi pensaiat a papare ebbia. Colaiat totu su tempus a piscare e a papare su pische chi cassaiat. Non castiaiat nimancu sos àteros pinguinos chi colaiant su bonu de sa die gioghende in sa nie e passigiende in s’ìsula in ue istiant; a issu totu cussa gioghera non l’interessaiat, pro ite preferiat a nche passare s’ora a si satzare de pische.

Sa mama fiat a tot’ora brighende·lu:

– Pro ite no andas acanta sunt sos amigheddos tuos?

– Nosse o ma’, non tèngio tempus, depo piscare – rispondiat.

– Iscurta fìgiu mi’, giai nd’as a tènnere de ora pro piscare a mannu! In sa vida b’at tempus pro ogna cosa – rispondiat sa mama- e custu est su tempus de giogare e de su divertimentu!

– Ora ma’, non nde tèngiat reolu, ca giai isco deo – arrebecaiat su pinguinu.

 – As a bènnere a iscaddare a solu – pensaiat tra issa sa mama!

Una die, su pinguinu aiat adobiadu una pariga de amigos chi pro s’ispassiare si sunt postos a sartare e a fàghere cucuruscàrgios in sa nie. Ite giùmpidos, petze de rùmbulos! Fiant àgiles a beru mi’!

Fiant un’ispantu a los pompiare ebbia. Su pinguinu, tando aiat detzisu de bi provare issu puru, ma non fiat bonu, ca a fortza de s’intuvire a totu die, si fiat imbonadu meda e fit tropu grae. Ma sos cumpangeddos si fiant postos a rìere!

Su pinguinu nostru nche fiat abarradu male. Teniat resone mama! –Aiat pensadu

Apo esageradu tropu cun su papare e pro s’ingurtonia mia apo trascuradu sos amigos e su giogu.

Tando, dae cussa die, si fiat limitadu in su papare diventende unu pinguinu comente a sos àteros, àgile e de s’amigu.

Fine

L.M.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.