In Casteddu su parchegiu si pagat cun su telefoneddu Sa novidade gratzias a un'acordiu intre sa sotziedade Parkar e su Comunu.

Dae su 13 Austu 2018 su pàrchegiu in Casteddu si podet pagare cun su telefoneddu. Custu gratzias a sa noa app Mycicero, chi podeis iscarrigare a gratis dae Google Play, App Store o Windows Phone Store.

“Sa noa app – at ispiegadu Roberto Murru amministradore ùnicu de Parkar – at a permìtere a sa gente de non dèpere prus chircare su parcometro prus serente a sa vetura pro pagare. Creìmus chi sa tecnologia serbit pròpiu pro agiudare a sos tzitadinos e semus traballende in custa diretzione”.

Parkar at ativadu bator modalidade pro comporare su ticket de su parchègiu: cun s’App Mycicero, cun unu sms, cun una telefonada o cun su sistema vocale interativu. Chinie tenit unu smartphone iscàrrigat s’aplicatzione MyCicero e sighit sos imparos, chinie imbetzes tenet unu telefoneddu sena internet, a pustis de sa registratzione in su giassu www.mycicero.it podet impreare su servìtziu imbiande unu sms. Sos ateros sistemas sunt una simple telefonada, semper a pustis de s’èssere registrados in www.mycicero.it, e s’Assistente virtuale: a pustis de s’èssere registrados in www.mycicero.it (mail, nùmeru telefònicu e targa) si mutit unu nùmeru telefònicu interativu.

Pro su sìndigu de Casteddu Massimo Zedda custa est una pitica mudada ma chi megiorat sa vida de sa gente: “Immoe isperimentamus puru su pagamentu de su parchegiu cun su bancomat e cun is ateros paperes de creditu gratzias a parcometrs in su bixinau de San Benedetto, in pratza De Gasperi in sa ruga de Cammino Nuovo. Aici donaus unu servitziu nou pro simplificare sa vida a sa gente e a sos turistas”.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.