Unu patu intre Europa e Cina pro s’amparu de su Pecorino romano Su casu produidu in Sardigna in nd'unu elencu chi tutelat sos produtos locales

B’at su pecorinu romanu puru in sa lista de sos 26 prodùidos italianos chi torrant in s’acòrdiu sigladu oe intre Unione Europea e Cina. S’acòrdiu tenet sa punna de amparare custos produtos dae cale si siat imitatzione.

“Comente Cunsòrtziu amus traballadu in totus custos annos pro amparare su produtu nostru in sos mercados internatzionales”, ispiegat su presidente de su Cunsòrtziu pro sa tutela de su pecorinu romanu, Salvatore Palitta. “Sa cooperatzione Ue-Cina in custa matèria est incumentzada prus de deghe annos faghet, ma su primu autu cuncretu b’est àpidu in su 2012 cando sunt istados registradas e amparadas deghe indicos geogràficas”.

Pro s’Unione europea, sa Cina est sa segunda destinatzione pro sas esportatziones agroalimentares. “S’acòrdiu, chi diat dèpere intrare in vigore intro su 2020, at a èssere immoe sutapostu a unu controllu giurìdicu, a pustis de chi Parlamentu e Cussìgiu europeu ant a dare s’aprovatzione issoro”, ispiegat Palitta.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.