Ferridas dae unu lampu ? Duas pessones chi fiant in s'arburada de Europa, in Casteddu

Duas pessones sunt istadas ferridas dae unu lampu in Casteddu. Est acontessidu lunis a merie in s’arburada de Europa. Un’omine de 55 annos chi bivit in Decimo e nd’una femina, 40 annos, fiant chistionende setzidos in nd’unu bancu a suta de un’arbore in s’istrada panoramica cando su tempus s’est furriadu totu in unu. Unu lampu est ruidu a pagus tzentimetros dae issos. Ambos sunt istados  sucurridos dae su 118 e carrados in s’ospidale de pressi. Tenent brusiaduras in varias partes de su corpu.

T'est pràghidu s'artÏculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrÏere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie¡nos una lÏtera a redatzione@istorias.it.