Su schìrru, una maladia “sarda”: pertocat 110.000 persones

Sas persones cun su schìrru in Sardigna sunt belle 110.000 de sos cales ultres su 50% est malàidu a su mancu de 2 o 3 patologias in paris, chi contribuint a agravare sa maladia. In prus s’Isula tenet unu de sos pesos prus artziados in su mundu de Schìrru de tipu 1 cun 36 persones pro 100.000 a s’annu in sa fàscia de edade 0-14 annos.

Ddu narat s’asotziu Diabete Zero Onlus chi dae carchi annu est traballende cun nd’unu progetu suo de informatzione pro su reconnoschimentu primidiu de su schìrru 1. E oe est sa die mundiale de su schìrru. “Sa diagnosi tempestiva est fundamentale pro ite èvitat a su pipiu àteros problemas ligados a sa gravidade de su cuadru clìnicu. De meda importu est fintzas su connoschimentu de su bìvere fitianu de sa persona cun su schìrru e de sa famìlia sua una borta chi est istada fata sa diagnosi”.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.