Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Su schìrru, una maladia “sarda”: pertocat 110.000 persones

Sas persones cun su schìrru in Sardigna sunt belle 110.000 de sos cales ultres su 50% est malàidu a su mancu de 2 o 3 patologias in paris, chi contribuint a agravare sa maladia. In prus s’Isula tenet unu de sos pesos prus artziados in su mundu de Schìrru de tipu 1 cun 36 persones pro 100.000 a s’annu in sa fàscia de edade 0-14 annos.

Ddu narat s’asotziu Diabete Zero Onlus chi dae carchi annu est traballende cun nd’unu progetu suo de informatzione pro su reconnoschimentu primidiu de su schìrru 1. E oe est sa die mundiale de su schìrru. “Sa diagnosi tempestiva est fundamentale pro ite èvitat a su pipiu àteros problemas ligados a sa gravidade de su cuadru clìnicu. De meda importu est fintzas su connoschimentu de su bìvere fitianu de sa persona cun su schìrru e de sa famìlia sua una borta chi est istada fata sa diagnosi”.

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su...

Polìtica

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...