Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Tzitades e biddas

In Casteddu su shopping kentze Iva: butegheris contra a sa manna distributzione Duas dies de pretzus prus a baratu po chircare de torrare a artziare su commerciu

Prus de 170 butegas de Casteddu intre ruga de Garibaldi, ruga de S’Alighera, ruga de Manno a sa manifestada “Shopping sena Iva” chi s’at a tènnere in su centru de sa tzitade chenàbura 1 e sàbadu 2 de su mese de santandria.

S’idea est naschida dae un’ initziativa de s’sssòtziu “Strada facendo”. Pro duas dies, sos buttegheris chi ant aderidu ant a bèndere sas mertzes boghende s’Iva opuru aplichende de sos unos àteros iscontos in modu de torrare sas bias de su shopping casteddaiu comente comente a una Zona Franca. “Cun pagu faghet a fàghere meda”, at cummentadu s’assessore comunali a su Turismu, Alessandro Sorgia.

“Creamus siat lòmpidu su momentu giustu in cale s’amministratzione gherret sa manna distributzione. Semus traballendi in paris cun sos commerciantes” at agiuntu.

“Creo non b’apat mai istada un’adesione aici manna e custu est importante – at cummentadu su presidente de s’assòtziu promotora Paolo Angius – pro ite solu totus paris potzamus segudare mannas resurtados”.

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su...

Polìtica

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...