Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Sa die de Efis: sa Sardigna alabat a su santu Casteddu aprontat sa festa arribada a sa 362^ editzione. In tzitade at a bennere deghinas de mìgias de persones

Cras, su primu de su mese de maju, Casteddu e sa Sardigna tota at a alabare sa 362^ festa de Sant’Efis. Una festa naschida in su 1652 dae su votu de su Munitzìpiu de Casteddu ca aìat preguntadu s’agiudu de su santu pro nche bogare sa peste chi istaiat iscudende sos casteddajos. Dae tres seculos custa die est unu momentu carcu de fide, cultura e traditziones ca in paris  donant vida a una protzessione ca durat pro bator dies.

S’istòria de Efis. Fiat unu gherreri, naschidu in nd’unu logu de s’Asia Minore cando gubernaìat s’imperadore Diocleziano in su tertzu seculo a pustis de Cristu.  Efis fiat istadu imbiadu in Italia pro gherrare contra a su cristianesimu ma s’istoria narat ca a Efis fiat acontessidu propiu su contrariu e, arribadu in Sardigna, mentras sos sordados suos fiat cumbatende sos barbaros, si nche fiat cunvertidu a su cristianesimu. Un’issèberu ca no fiat praghidu a Dioclezianu su cuali aìat detzididu pro ddu ochire. Efis su 15 de ghennàrghiu de su 303 d.C fiat istadu martiritzadu in Nora.

Aici dae su 1657 ogni annu acontessit una tzerimònia ca cumentzat in Casteddu, in su biginau de Stampaxi dae sa cresia de Sant’Efis in nue totu s’annu est cunservada s’istàtua de su santu, e sìghit in sos logos de su martìriu de su santu finas a Nora. Posca sa protzessione, su 4 de maju, torrat in Casteddu.

De lèghere

Cultura

Torrat un’eventu chi in su perìodu de su virus Corona est mancadu a totu sos sardos, mescamente a sos casteddajos. Monumentos abertos, sa grandu...

Atualidade

Unu biàgiu de oto meses, longu 6.800 chilòmetros, acanta at a brincare montes cun unu dislivellu totale de 350 mìgia metros, e at a...

Atualidade

Baristas, meres de tzilleris, pizzerias e ristorantes dae una banda, dae àtera istrutores e gestores de palestras. Nche sunt istadas duas manifestadas diferentes oe...

Atualidade

Sa Sardigna praghet meda a Amazon chi in su mese de ledàmene chi benit at a abèrrere unu depòsitu nou in Casteddu. A pustis...