Est mancadu isceti su gol. Casteddu punidu dae sa Roma No bastat sa prus bella gara de s'annu pro pigare puntos, immoe sos sardos bident sa serie B

Unu bellu Casteddu, forsis su prus in forma de totu s’annus, eris a de note no est bastadu pro bìnchere contra a sa Roma chi at pigadu tres puntos faghende su mìnimu. S’iscuadra depìat bìnchere, si naraìat dies in antis, o a su mancu fàghere unu puntu pro tènnere in dae segus is àteros aversàrios chi gherrant pro abarrare in Serie A. Imbetzes est sutzedidu su chi totus temìant: su Casteddu, ca tenìat unu vantàgiu a respetu de su Chievo Verona e de sa Spal, est istadu coladu dae ambos is iscuadras. Difìtzile perdonare Farìas o Sau pro cussos isbàllios in antis de su portieri ma cundennare issos diat èssere tropu in raportu a unu campionadu non bastante de totu s’iscuadra.

Su resurtu est chi immoe Casteddu tenìt unu pee in sa Serie B cando fartant isceti tres partidas pro acabare su campionadu. Pro caridade, su chertu pro si salvare est galu bellu ca abertu: sunt chimbe is iscuadras interessadas e chi in sa clasifica sunt in su tretu de unu puntu isceti. Lopez, su mister, at naradu chi si su Casteddu giogat aici puru contra a sa Fiorentina e a s’Atalanta podet faghere calicunu puntu e otènnere su resurtu.

Ma contra a sas paraulas de su tènnicu b’at unu calendariu chi no favorèssit a su Casteddu: di fatis Atalanta e Fiorentina brigant pro andare in Europa League. Dae s’àtera banda s’Udinese at à giogare cun su Verona giai caladu in B e cun su Bologna chi no tenet prus nudda de preguntare; su Chievo puru at à giogare cun su Bologna e cun su  Benevento ùrtimu de sa clasifica. S’iscuadra prus fatzile de aguantare pro su Casteddu est su Crotone. Pro ite? Depet giogare cun sa Lazio e cun su Napoli.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.