Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Isport

Est mancadu isceti su gol. Casteddu punidu dae sa Roma No bastat sa prus bella gara de s'annu pro pigare puntos, immoe sos sardos bident sa serie B

Unu bellu Casteddu, forsis su prus in forma de totu s’annus, eris a de note no est bastadu pro bìnchere contra a sa Roma chi at pigadu tres puntos faghende su mìnimu. S’iscuadra depìat bìnchere, si naraìat dies in antis, o a su mancu fàghere unu puntu pro tènnere in dae segus is àteros aversàrios chi gherrant pro abarrare in Serie A. Imbetzes est sutzedidu su chi totus temìant: su Casteddu, ca tenìat unu vantàgiu a respetu de su Chievo Verona e de sa Spal, est istadu coladu dae ambos is iscuadras. Difìtzile perdonare Farìas o Sau pro cussos isbàllios in antis de su portieri ma cundennare issos diat èssere tropu in raportu a unu campionadu non bastante de totu s’iscuadra.

Su resurtu est chi immoe Casteddu tenìt unu pee in sa Serie B cando fartant isceti tres partidas pro acabare su campionadu. Pro caridade, su chertu pro si salvare est galu bellu ca abertu: sunt chimbe is iscuadras interessadas e chi in sa clasifica sunt in su tretu de unu puntu isceti. Lopez, su mister, at naradu chi si su Casteddu giogat aici puru contra a sa Fiorentina e a s’Atalanta podet faghere calicunu puntu e otènnere su resurtu.

Ma contra a sas paraulas de su tènnicu b’at unu calendariu chi no favorèssit a su Casteddu: di fatis Atalanta e Fiorentina brigant pro andare in Europa League. Dae s’àtera banda s’Udinese at à giogare cun su Verona giai caladu in B e cun su Bologna chi no tenet prus nudda de preguntare; su Chievo puru at à giogare cun su Bologna e cun su  Benevento ùrtimu de sa clasifica. S’iscuadra prus fatzile de aguantare pro su Casteddu est su Crotone. Pro ite? Depet giogare cun sa Lazio e cun su Napoli.

De lèghere

Cultura

Torrat un’eventu chi in su perìodu de su virus Corona est mancadu a totu sos sardos, mescamente a sos casteddajos. Monumentos abertos, sa grandu...

Atualidade

Baristas, meres de tzilleris, pizzerias e ristorantes dae una banda, dae àtera istrutores e gestores de palestras. Nche sunt istadas duas manifestadas diferentes oe...

Atualidade

Sa Sardigna praghet meda a Amazon chi in su mese de ledàmene chi benit at a abèrrere unu depòsitu nou in Casteddu. A pustis...

Atualidade

No est sa prima bia chi in Sardigna si faeddat de iscostiare e torrare a numenare monumentos e caminos intitulados a is Savoja: pensamus...