Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

Binnenna, ocannu sos sardos tenent pagu de iscartzinare e pagu de iscupare Coldiretti previdet una ridutzione de su 19% respetu a su 2013, cun picos in carchi zona chi arribant a 50 e 90%. Ma in su 2017 s'istima unu recùperu de 20%

Su tempus malu nd’at pudrigadu totu: si ischit giai dae immoe ca no est andada bene sa binnenna in Sardigna e sos sardos ocannu tenent pagu de iscartzinare e pagu de iscupare.

E a nudda est serbida sa gana de is tècnicos de agronomia de provare a assetiare is cosas contra gràndine e abba a màrigas. Segundu is espertos ocannu si podet marcare feti calicunu picu de primore, in una annada lègia meda chi non si biat dae tempus.

Sa Sardigna sighit pro su segundu annu a fàghere su primadu de sa regione italiana pro pèrdidas majores in sa produtzione de àghina. Coldiretti previdet una ridutzione de su 19% respetu a su 2013, cun picos in carchi zona chi arribant a 50 e 90%. Feti respetu a su 2017 s’istima unu recùperu de su 20%.

Is bìngias in s’ìsula nostra òcupat 26mìgia ètaros, 39mìgia sunt sas aziendas de su setore. Pro immoe feti carchi bìngia est giai incumentzada sa regorta de s’àghina. E, mancare chi sos contos si faghent a fine binnenna, sas prospetivas, in medas casos, non sunt bellas meda. Segundu sas previsiones s’ant a prodùere in Sardigna 560mìgia etolitros de binu, sa mèdia regionale dae su 2013 est istada de 690mìgia..e tando? Chistionamus de unu bellu (bellu pro modu de narrere) -19%.

Una binnenna comente a custa non si nde bidiant dae meda tempus. Unu ‘austu macu’ dd’ant lamadu: su prus proinosu dae su 1922, in prus de unu beranu proinosu su matessi. “Inoghe de nois est istadu unu disacatu mannu” narant is produtores de binu comente in su Mandrolisai, in Mamujada e in Àrthana, postos in ghenugru dae su tempus malu e dae sa peronòspera. Sos budrones si contant in sos didos de una manu. E comente a issos medas àteros.

“Mai bìdida una binnennat aici – contant – nemmancu sos antzianos de su paisu si l’ammentant. S’abba, a dolu mannu, est arribbada in sa parte prus delicada: su 40% de s’àghina est de fuliare. Ònnia die dipendamus de su tempus, ma est gasi, no podimus fàghere nudda. Bisòngiat istrìnghere sos dentes e sighire isperende in tempus prus bellu”.

De lèghere

Atualidade

Unu biàgiu de oto meses, longu 6.800 chilòmetros, acanta at a brincare montes cun unu dislivellu totale de 350 mìgia metros, e at a...

Polìtica

Dae su 3 de mese de làmpadas s’aberit a sa mobilidade interregionale. A pustis de totus is polèmicas a pitzu de su “tzertificadu de...

Polìtica

Su sìndigu de Milanu s’est avolotadu pro ite in Sardigna su presidente de sa Regione Christian Solinas est chirchende de agatare carchi manera pro...

Atualidade

Sa Sardigna est pronta: su 18 de maju ant a torrare a abèrrere butegas, tzilleris, ristorantes e traballos chi oferint servìtzios a sa persona....