Dae sa Sardigna a su Friuli, su giòvanu chi atraessat s’Itàlia a pee

Unu biàgiu de oto meses, longu 6.800 chilòmetros, acanta at a brincare montes cun unu dislivellu totale de 350 mìgia metros, e at a remare pro 200 mìllias. Est cumentzadu s’8 de freàrgiu dae Lungoni, in su nord de sa Sardigna, su disafiu de unu giòvanu de 29 annos de Varese chi bolet cumpletare su Sentiero Italia, su caminu disegnadu dae su Cai (Club alpino italiano), unu de is prus longos de su mundu.

Elia Origoni at a lòmpere a s’ìsula nostra tra unas binti dies e in inoghe at fàghere 500 chilòmetros a pee, finas a Crabonaxa acanta, pro sighire su biàgiu suo, s’at a imbarcare in una barca a remos, ma prena de tecnologia, conca a sa Sitzìlia. “Apo a biagiare in autonomia — at iscritu in su blog de su progetu -, leende•mi fatu totu su netzessàriu pro subravìvere in custa aventura. Su chi mi serbit at a càbere totu in unu zàinu: cosa de papare, bestires, currente elètrica. Ma nudda baterias. Cun is pannellos solares apa a alimentare s’atretzadura eletrònica e unu forreddu a alcol at a èssere sa coghina mia pro totu su biàgiu”.

Ma proite Elia s’est bòlidu pònnere in caminu? “Custu progetu chi apo mutidu ‘In solitaria 2021’ est nàschidu su 20 de de ledàmene de su 2015. Sa die mi nde so ischidadu in sa tzitade de Gènova, a pustis de unu biàgiu de bator meses tra is Alpes. Acabbada cussa aventura tenia su disìgiu de sighire a andare prus a in antis. Caminare àndalas difìtziles serbit a a pònnere in sintonia corpus e ispìritu – iscriet in su giassu cosa sua- e podet serbire puru a sanare is fragilidades de is òmines”.

Est possìbile sighire su biàgiu de Elia gràtzias a una mapa in su situ www.eliaorigoni.com. Nch’est puru su blog, in ue Elia pùblicat is noas de su biàgiu, una pàgina Facebook, e si podet fintzas sustènnere su progetu faghende una donatzione.


Atividade realizada cun su contributu de sa Regione Sardigna – Imprentas 2020-2021. Lr 22/2018, art. 22
Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021. LR 22/2018, art. 22

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*