Joao Pedro e su Casteddu in paris finas a su 2023 Contratu nou pro su brasilianu, de fundamentu pro s'iscuadra de Maran

Si nde depiat andare, invecis est abarrau e immoe est fundamentale pro s’iscuadra de Maran. Joao Pedro at a abarrare in Casteddu fintzas a su 2023. Eris difatis at firmadu unu cuntratu nou finas a su 30 de su mese de làmpadas 2023.

Arribbadu in Sardigna in s’istadi 2014, at giogadu 165 garas cun su Casteddu e fatu 44 gol chi balent a issu sa top-10 de sos mègius marcadores de su club.

Istatìsticas chi però non bastant pro ispiegare su contribuidu frunidu in custos annos dae su brasilianu de Ipatinga. João Pedro at postu semper a disponimentu de s’iscuadra totu sas abilidades chi tenit.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.