Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Atualidade

S’anniversàriu tristu de sa strage de is italianos in Nassiriya In su 2003 sa morte de su militare sardu Silvio Olla in paris cun àteras degheoto persones

Attentato Nassiriya

Oe est s’anniveriu de una die mala pro s’Esertzitu italianu e pro sa Sardigna. Faghet seighi annos dae s’atentadu in nue aiant pèrdidu sa vida deghennoe italianos impignados in sa missione militare in Nassiriya (Iraq) su 12 de su mese de santandria de su 2003.

Intre issos nche fiant dòighi carabineris, chimbe soldados e duos tziviles. E nche fiat puru Silvio Olla 32 annos naschidu in sa bidda de Santu Antiogu, militare de sa Brigata de Tàtari. S’atentatu fiat acontessidu pagu prus o mancu a sas deghe de su mangianu: tando una vètura manna, unu camion prenu de bombas, fiat intradu in sa base de sos carabineris faghende unu stragu.

Oe su Comunu de Sant’Antiogu at ammentadu a Silvio Olla cun nd’una tzerimonia in su campu santu de sa bidda. E comente d’onnia annus est arribadu su messagiu de su generale Gianfranco Scalas, in su 2003 fiat in Nassiriya, chi at ammentadu issu puru cussa die trista: “Tocat a tènnere respetu pro chi innotzente at pagadu cun sa vida sa cultura de sa gherra e de s’insulsa ideologia de su terrorismu”.

De lèghere

Atualidade

In Casteddu b’at una banda musicale noa. Si mutit “Free Soul Band”, est ùnica in su gènere suo: totu sos cumponentes de su grupu...

Polìtica

In Cuartu, Nùgoro e Portu Turre su tzentru manca eligit is sìndigos, a su tzentru dereta abarrat su rolu de minoràntzia. Est custu su...

Polìtica

At a tocare a abetare su ballotàgiu pro ischire chie at a èssere sìndigu in is tzitades prus mannas acanta s’est votadu domìniga e...

Cultura

S’est concruida sa prima editzione de su primu cuncursu fotogràficu ‘Bellésa’ promòvidu dae su Mibact, su Ministeru pro is benes culturales. Sa punna fiat...