Ite narat s’acòrdiu firmadu dae sa Regione cun s’Istadu In is càscias de sa Sardigna ant a intrare 2,1 milliardos de èuros. Ma non subitu e b'at carchi dùbbiu

Regione e Guvernu ant firmadu un’acordiu pro canto pertocat sa ‘vertenza entrate’, su dinari chi sa Sardigna est recramande dae s’Istadu dae prus de deghe ànnos. Su patu, sigladu tra su gubernadore sardu Christian Solinas e su ministru pro sos Afares regionales Francesco Boccia, previdet chi 2,1 milliardos de èuros ant a intrare in sas càscias de sa Sardigna tra su 2020 e su 2033.

Is puntos de s’intesa sunt diferentes: sa redutzione, partinde dae su 2020, de sa cuota de accantonamentios, su dinari chi s’Istadu pigat dae sas Regiones pro nche pagare su debitu publicu. A sa Sardigna diat abarrare 153 milliones: su contributu a sa finàntzia pùblica colat dae 536 milliones a 333 milliones s’annu. Cantu a su pregressu de su 2018 e 2019, s’acordiu est de torrare 412 milliones a s’Ìsula. Posca b’ant sas risursas agiuntivas: 1,6 milliardos pro unu mannu pranu de traballos publicos chi at a serbire pro reduire su divariu in tèrmines de caminos, iscolas e ispidales respetu a s’Italia. Infines b’at ispàtziu pro 10 milliones d’onnia annu pro sas Provìntzias e 76 milliones pro sa Sanidade.

Però b’at chini ponet carchi dùbbiu. Segundu s’ex assessore regionale Paolo Maninchedda (a sos Traballos Pùblicos in sa Giunta Pigliaru) su problema est in s’impignu de su milliardu e seicentu chi s’Istadu at a donare a sa Regione. Dd’at iscritu in su blog Sardegna e Libertà. “Custu dinari – sutaliniat- est decraradu ‘agiuntivu’. Respetu a ite? Respetu a sos trasferimentos prevìdidos dae s’Istatutu pro sa Sardigna (sos 7/10 de sas impostas)? O respetu a sas cuotas pregressas de assegnatziones de su Fundu de Isvilupu e Coesione, cudda, pro nche cumprèndere, chi at finantziadu su Patu pro sa Sardigna firmadu in su 2016 dae Pigliaru e Renzi, ammontante a belle 1,6 milliardos?”. Sìghit a narrere: “Apo a iscummìttere chi est su dinari de su Fundu de isvilupu e coesione prus una parte de fundu pro sos investimentos pro totus sas regiones”.

Pro Solinas imbetzes “sunt risursas agiuntivas, no pigadas dae summas chi esistint. Finantziamentos chi ant a bènnere insertados in su bilantzu regionale segundu sas seberadas nostras, sena carchi vìnculu pro rilantzare crèschida e isvilupu”.

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.