Sighi∙nos

Salude, ite ses chirchende?

Cultura

Torrat su Prèmiu de Otieri pro sa poesia e sa literadura

Ozieri - Fontana Grixoni. Foto de Gianni Careddu (Wikipedia)

B’at tempus finas a su 30 de su mese de làmpadas pro leare parte a su “Prèmiu de Otieri”, fundadu dae Tonino Ledda in su 1956 e dedicadu a sa cultura, sa limba e sa literadura de sa Sardigna.

Ocannu su prèmiu est divididu in tres setziones: poesia sarda inèdita ‘Antoni Sanna’, prosa inèdita ‘Anghelu Dettori’ e ‘tra poesia e càntigu inèdita Antoni Cubeddu’.

POESIA SARDA INÈDITA “Antoni Sanna”. Ogni cuncurrente podet imbiare una poesia a tema lìberu (cun rima o chentza rima). Si devet imbiare finas una còpia de sa tradutzione in limba italiana. Sos chi iscrient in saligheresu o in tabarchinu devent imbiare finas sa tradutzione in limba italiana. Si racumandat de non essire dae su lìmite de 40 (baranta) versos.

PROSA INÈDITA “Ànghelu Dettori”. Ogni cuncurrente podet mandare unu contu o calesisiat iscritu in prosa, a tema lìberu. Sas fainas chi imbiades devent abarrare, dae prus a mancu, intro de 5 (chimbe) pàginas iscritas a màchina o a computadore (corpus 12). Si devet imbiare finas una còpia de sa tradutzione in limba italiana.

TRA POESIA E CÀNTIGU INEDITA “Antoni Cubeddu”. Destinada a sa poesia cantada. Ogni cuncurrente podet imbiare una cantzone a tema lìberu, sighende sos ischemas e sas frommas poèticas e mètricas ligadas a su connotu (nìnnidos, atìtidos, glossas, cantadas in lira, gosos, cantones torràdas, modas, modellos, mutos, repentinas, e àteras). In custa setzione non bi cheret sa tradutzione in limba italiana, ma est agradessidu meda s’imbiu de unu glossàriu cantu prus cumpletu.

Pro nde ischire de prus e pros sas règulas inoghe su bandu 2022

De lèghere

Cultura

In Aristanis su mese freàrgiu est su mese de sa Sartiglia. Ocannu sa giostra s’at a tènnere domìniga 19 e martis 21 e fràrgiu....

Cultura

Est essidu eris su promo de “Su Pissiafoi”, su curtzumetràgiu de su regista Luca Valdes giradu tra Gàiru noa e Gàiru betza, in Ogiastra....

Cultura

Su Comunu de Altzaghena est chirchende artistas pro torrare a fàghere s’installatzione subra de s’iscalinada de Santa Lughia, ispirende·si a su tema de sa...

Cultura

Su libru prus famadu de Sergio Atzeni, Passavamo sulla terra leggeri, dae oe s’at a pòdere lèghere fintzas in catalanu. Difatis, s’òpera de s’iscritore...