In lìnia opuru in dae in antis de su professore, s’Universidade a su tempus de sa pandemia In Casteddu s'Ateneu impreat unu sistema nou pro organizare is letziones sena arriscare contàgios de Coronavirus.

Dd’ant tzerriadu ‘A-posto’, est su sistema seberadu dae s’Universidade de Casteddu pro torrare a cumentzare is atividades. In custas dies difatis is istudiantes sunt retzende lìteras eletrònicas acanta ddis benit pedidu de seberare si fàghere sa letzione in lìnia a in antis de su computer opuru in s’àula.

In custa segunda eventualidade, pro mèdiu de unu situ in lìnia, podent prenotare una cadira pro sighire sa letzione in presèntzia, respetende però su tretu de seguresa tra una persone e s’àtera, evitende aici su perìgulu de si pitzigare su virus a pare.

Pro sa retore de s’Universidade casteddaja, Maria Del Zompo, custa est “un’initziativa de importu fata cun un’isfortzu mannu pro garantire su deretu a s’istùdiu de prus de 24 mìgia istudiantes. Niunu depet abarrare in segus, totus depent tènnere sa matessi possibilidade. Pro custu puru – concruit – pedo a totus de rispetare is règulas cun sa màssima responsabilidade”.

Inoghe totu is istrutziones

T'est pràghidu s'artìculu? Connosches bene s'argumentu e boles iscrìere carchi cosa pro megiorare s'informatzione? Iscrie·nos una lìtera a redatzione@istorias.it.

Iscrie pro primu

Cummenta

Sa mail non at a èssere publicada


*